Garantie 

 

Ten aanzien van de garantie van de bij Fietssportief.nl  gekochte fietsen gelden onderstaande garantiebepalingen:

 

Artikel 6: Garantie

6.1 

Emobo garandeert dat de door haar geleverde producten van deugdelijk materiaal zijn en met goed vakmanschap zijn vervaardigd.

6.2    

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende 

  • Levenslange garantie op het frame van ons eigen merk Xtrail bij breuk
  • 2 jaar garantie op alle onderdelen (muv slijtage)
  • 3 jaar garantie en vervanging van een ander frame tegen hoge korting bij een ongeluk of valpartij.

Fabrieksgarantie  op de onderdelen.

6.3 Emobo levert indien nodig en mogelijk, uitsluitend in Nederland  garantie aan huis zulks telkens ter beoordeling van Emobo.
6.4 Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een gebrek optreedt, zal er naar keuze van Emobo worden overgegaan tot ofwel reparatie, ofwel tot vervanging van het gebrekkige product ofwel tot creditering van afnemer.  Indien wordt overgegaan tot reparatie, uit te voeren door Emobo, draagt uiteraard Emobo de kosten voor het aanleveren en afhalen van het product.
6.5 Wanneer wordt afgesproken dat Emobo een vervangend onderdeel per post/koerier toestuurt dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden opgestuurd of gebracht. Deze post of koerierskosten zijn voor rekening afnemer.
6.6 Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
6.7 Aansprakelijkheid voor vertragingen, fouten, of eventuele schade (in welke vorm dan ook), veroorzaakt door een ondeugdelijk product en/of door reparaties, gedaan door Emobo (of door haar aangewezen reparateurs), wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.
6.8 

Geen aanspraak op garantie, noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen, kan worden gemaakt: als het product: onoordeelkundig of onzorgvuldig is gebruikt; het een ander gebrek betreft dan genoemd in artikel 6.2 (bijvoorbeeld normale slijtage); door anderen dan Emobo (of door haar aangewezen reparateurs) veranderingen zijn aangebracht of door hen reparatie heeft plaatsgevonden; in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn; en/of een of meer merken en/of (serie)nummers van het product zijn verwijderd en/of gewijzigd.

6.9 Vervangende onderdelen, die gebruikt worden voor reparatie, kunnen zowel nieuwe als gereviseerde onderdelen zijn. Onderdelen welke ingevolge een reparatie worden vervangen, worden eigendom van Emobo.
6.10 Op eventuele kleine lakschade ontstaan tijdens transport geeft Emobo geen garantie. Emobo zal echter de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van goederen.
6.11 De garantiebepalingen zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor producten die door Emobo geleverd zijn.