Leveringsvoorwaarden

 

Als het totale bedrag van de door jou gekochte producten is bijgeschreven op onze rekening, zal de fiets binnen enkele dagen, uiterlijk 14 werkdagen, worden verstuurd.

 

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op levering van Fietssportief.nl tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3: Levering

3.1 Alle door Emobo genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Emobo bekend waren.
3.2 

Opgegeven (leverings)termijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald.

3.3 Emobo zal bestellingen met bekwame spoed en doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
3.4 

Indien een bestelling niet binnen de gestelde termijn om welke redenen dan ook niet kan worden uitgevoerd dan ontvangt de opdrachtgever binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling het bericht dat hij de bestelling kan annuleren en dat er verder geen kosten zijn voor de opdrachtgever.

3.5 

Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Emobo de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Emobo gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

3.6 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor afnemer beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de goederen opgeslagen voor zijn rekening en risico. Afnemer dient de vervoers-, opslag- en andere kosten voortvloeiend uit het niet afnemen van de goederen voor zijn rekening te nemen.
3.7 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering plaats af bedrijf Emobo. Vanaf het moment van bezorging  gaan alle risicos van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op afnemer. De plaats van aflevering dient voor het door of vanwege Emobo gebruikte vervoermiddel op normale wijze bereikbaar te zijn. Aflevering vindt plaats bij de ingang.

3.8 

Levering geschiedt niet door Emobo zelf maar door een door Emobo opgegeven erkend transporteur. Leveringen worden als standaard verzonden. De levering is hiermee wel verzekerd.

3.9 

Indien de oorspronkelijk bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn zullen door Emobo gelijke goederen van tenminste gelijke kwaliteit en prijs beschikbaar worden gesteld.
Er zal dan een zichttermijn van 14 dagen van toepassing zijn en de kosten van eventuele retourzendingen zijn voor kosten van Emobo.

 

 3.10Wil je een fiets bezorgd hebben op een van de Waddeneilanden?

        Dit dan apart bij de opmerkingen vermelden en dan 30,= euro extra aan ons overmaken  aub.

        Verzendkosten die de vervoerder ons voor de Waddeneilanden in rekening brengt

        zijn meer als 55 euro namelijk.

       Wij houden het ons het recht voor om achteraf 30,= euro na te vorderen indien klant n gebreken     is gebleven ons te melden vooraf dat het om een adres op de Waddeneilanden gaat.