Algemene Voorwaarden Fietssportief.nl

 1. Algemeen
 2. Aanbiedingen
 3. Levering
 4. Prijzen
 5. Betaling en Reclame
 6. Garantie
 7. Eigedomsvoorbehoud
 8. Aansprakelijkheid
 9. Overmacht
 10. Verplichting van afnemer
 11. Herroepingsrecht
 12. Privacy
 13. Grensoverschrijndende transacties
 14. Geschillen
 15. Slotbepaling
Gevestigd te: Fietssportief.nl
Mgr. Geurtsstraat 52

5823 AE Maashees

KvK:16067456
BTW: NL111738076B02

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Emobo producten levert.
Emobo: zoals ingeschreven in het handelsregister te Eindhoven onder nummer 16067456.
Leveren: leveren, verhuren en/of op een andere wijze ter beschikking stellen.
Product: zaken en/of diensten.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, op grond waarvan Emobo aan afnemer, een of meer producten levert van het ogenblik af, dat afnemer aan Emobo om een aanbieding vraagt, dan wel dat Emobo, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.
1.3 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Emobo en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
1.6 Deze algemene voorwaarden kunnen door Emobo worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten,en zullen worden mede gedeeld aan alle belanghebbende wederpartijen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door Emobo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Een opdracht tot levering van producten, waaronder mede is te verstaan de aanvaarding van een aanbod, dient schriftelijk te geschieden.
2.3 Emobo behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren en zal deze weigering motiveren aan de wederpartij.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Emobo binnen 14 dagen na ontvangst van de opdracht, dan wel – bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding – door uitvoering van de levering.
2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. weergegeven in reclame-uitingen en andere mededelingen,zullen door Emobo zo volledig mogelijk enwaarheidsgetrouw worden afgebeeld en of beschreven.
2.6 Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot ontbinding vormen, voorzover zij niet uitmonden in een door Emobo te verrichten wezenlijk andere prestatie.
2.7 Emobo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de aanbieding, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen.
2.8 Door Emobo verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbieding.

Artikel 3: Levering

3.1 Alle door Emobo genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Emobo bekend waren.
3.2 Opgegeven (leverings)termijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald.
3.3 Emobo zal bestellingen met bekwame spoed en doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
3.4 Indien een bestelling niet binnen de gestelde termijn om welke redenen dan ook niet kan worden uitgevoerd dan ontvangt de opdrachtgever binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling het bericht dat hij de bestelling kan annuleren en dat er verder geen kosten zijn voor de opdrachtgever.
3.5 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Emobo de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Emobo gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
3.6 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor afnemer beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de goederen opgeslagen voor zijn rekening en risico. Afnemer dient de vervoers-, opslag- en andere kosten voortvloeiend uit het niet afnemen van de goederen voor zijn rekening te nemen.
3.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering plaats af bedrijf Emobo. Vanaf het moment van bezorging gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op afnemer. De plaats van aflevering dient voor het door of vanwege Emobo gebruikte vervoermiddel op normale wijze bereikbaar te zijn. Aflevering vindt plaats bij de ingang.
3.8 Levering geschiedt niet door Emobo zelf maar door een door Emobo opgegeven erkend transporteur. Leveringen worden als standaard verzonden. De levering is hiermee wel verzekerd.
3.9 Indien de oorspronkelijk bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn zullen door Emobo gelijke goederen van tenminste gelijke kwaliteit en prijs beschikbaar worden gesteld.
Er zal dan een zichttermijn van 7 dagen van toepassing zijn en de kosten van eventuele retourzendingen zijn voor kosten van Emobo.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen en tarieven zijn standaard in Euro en zijn exclusief aflevering, montage, voorlichting en/of andere nevenprestaties van de zijde van Emobo en exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Voor het sluiten van de overeenkomst zal duidelijk de totaalprijs worden vermeld door Emobo.
4.2 Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten, invoerrechten en/ of verpakkingskosten welke afwijken van de gebruikelijke verpakking zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van afnemer.
4.3 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Emobo op geen enkele wijze bij een latere overeenkomst.
4.4 Met het verschijnen van nieuwe prijslijsten komen alle voorgaande uitgaven te vervallen.

Artikel 5: Betaling en Reclame

5.1 Betaling dient te geschieden bij aflevering (contant onder rembours met extra rembourskosten van 15 euro per bestelde fiets, deze mogelijkheid is in Belgïe niet mogelijk), of vooruit via bankoverschrijving, Ideal of creditcard (SSL beveiligd) en dat uiterlijk binnen 10 werkdagen na bestelling. De op de bank/giroafschriften van Emobo vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
Verder is er de mogelijkheid om tijdens openingsuren van de winkel de fiets zelf op te halen en contant te betalen. ( Pinnen is mogelijk)

Contant/pinnen/Credit Card bij zelf ophalen in onze winkel

In onze winkel kunt u contant betalen, gratis pinnen ( alleen Nederlandse bankpas) of betalen met uw Credit Card. BijCreditcard betaling zal extra 3,5% commissiekosten over het totale orderbedragin rekening worden gebracht.

 

Tevens voor onze Belgische klanten, wilt u pinnen met uw normale Belgische bankpas,dan zijn wij ook genoodzaakt (door onze scherpe verkoopprijzen) de 3,5 % commissiekosten die de bank ons berekend aan u door te berekenen.

 

Clientèle belge votre attention s’il vous plaît!
Prenez en compte que, si vous payez par carte de banque ou par carte de crédit, la banque nous demande 3,5% de frais de commission. Puisque nos prix sont tellement bas, nous vous surchargerons ces 3,5 %. Il est donc plus avantageux de payer en liquide. Merci pour votre compréhension.

 

5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting.
5.3 Al het geen afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
5.4 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.
5.5 Afnemer is verplicht de producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde producten worden door Emobo slechts in behandeling genomen indien zij binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan Emobo kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
5.6 Reclames ontheffen afnemer niet van zijn betalingsverplichting.
5.7 Retourzendingen: Indien afnemer, om wat voor reden dan ook, afziet van de koop, moet afnemer het product , in zijn originele verpakking, binnen14 werkdagen verstuurd zijn naar het adres van Emobo. Voor meer informatie met betrekking tot dit artikel zie artikel 11 herroepingsrecht.
5.8 Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 7 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Emobo, zonder enige ingebrekestelling, het recht afnemer van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van Emobo op afnemer worden op dat moment terstond opeisbaar.
5.9 Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Emobo met betrekking tot leveranties tegen afnemer moet nemen bij het niet nakomen door afnemer van zijn betalingsverplichtingen zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 275,- en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
5.10 Indien goede grond bestaat om te veronderstellen dat afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet stipt zal nakomen, is Emobo gerechtigd voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. De te stellen zekerheid kan bestaan in de vorm van een al dan niet volledige vooruitbetaling; in de vorm van een deugdelijke bankgarantie; dan wel in een andere door Emobo te stellen zekerheid
5.11 Indien goede grond bestaat om te veronderstellen dat afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet stipt zal nakomen, is Emobo gerechtigd voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. De te stellen zekerheid kan bestaan in de vorm van een al dan niet volledige vooruitbetaling; in de vorm van een deugdelijke bankgarantie; dan wel in een andere door Emobo te stellen zekerheid

Artikel 6: Garantie

6.1 Emobo garandeert dat de door haar geleverde producten van deugdelijk materiaal zijn en met goed vakmanschap zijn vervaardigd.
6.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende

10jaarop het frame

2 jaar op draaiende onderdelen, muv slijtage

Fabrieksgarantieop deonderdelen

6.3 Emobo levert indien nodig en mogelijk, uitsluitend in Nederland, garantie aan huis zulks telkens ter beoordeling van Emobo.
6.4 Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een gebrek optreedt, zal er naar keuze van Emobo worden overgegaan tot ofwel reparatie, ofwel tot vervanging van het gebrekkige product ofwel tot creditering van afnemer. Indien wordt overgegaan tot reparatie, uit te voeren door Emobo, draagt uiteraard Emobo de kosten voor het aanleveren en afhalen van het product.
6.5 Wanneer wordt afgesproken dat Emobo een vervangend onderdeel per post/koerier toestuurt dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden opgestuurd of gebracht. Deze post of koerierskosten zijn voor rekening afnemer.
6.6 Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
6.7 Aansprakelijkheid voor vertragingen, fouten, of eventuele schade (in welke vorm dan ook), veroorzaakt door een ondeugdelijk product en/of door reparaties, gedaan door Emobo (of door haar aangewezen reparateurs), wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.
6.8 Geen aanspraak op garantie, noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen, kan worden gemaakt: als het product: onoordeelkundig of onzorgvuldig is gebruikt; het een ander gebrek betreft dan genoemd in artikel 6.2 (bijvoorbeeld normale slijtage); door anderen dan Emobo (of door haar aangewezen reparateurs) veranderingen zijn aangebracht of door hen reparatie heeft plaatsgevonden; in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn; en/of een of meer merken en/of (serie)nummers van het product zijn verwijderd en/of gewijzigd.
6.9 Vervangende onderdelen, die gebruikt worden voor reparatie, kunnen zowel nieuwe als gereviseerde onderdelen zijn. Onderdelen welke ingevolge een reparatie worden vervangen, worden eigendom van Emobo.
6.10 Op eventuele kleine lakschade ontstaan tijdens transport geeft Emobo geen garantie.Emobo zal echter de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van goederen.
6.11 De garantiebepalingen zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor producten die door Emobo geleverd zijn.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan Emobo verschuldigde betalingen behoudt Emobo zich het eigendom voor van alle door haar krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betalingen van al hetgeen Emobo krachtens de koopovereenkomst toekomt. Afnemer mag, zo lang geen algehele betaling van de geleverde producten heeft plaatsgevonden, de hem geleverde producten niet vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen.
7.2 Emobo is gerechtigd haar eigendomsrechten op de producten als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien Emobo deze producten terugneemt, is afnemer aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten. Voorts heeft Emobo het recht eventuele schade aan de producten op afnemer te verhalen.
7.3 Afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7.4 Afnemer is verplicht de geleverde producten, waarvan het eigendom bij Emobo berust, afgescheiden te bewaren danwel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
7.5 Voorts is afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Emobo.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Voor persoon- of zaakschade ontstaan bij het installeren, bij het gebruik of ten gevolge van de geleverde producten kan Emobo, behoudens in het geval dat afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Emobo,niet aansprakelijk worden gesteld.
8.2 Emobo is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.
8.3 Emobo is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Emobo toerekenbare opzet of door bewuste roekeloosheid.
8.4 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Emobo geleverde producten, is Emobo niet aansprakelijk.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Indien Emobo door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
9.2 Indien de overmacht één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
9.3 Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Emobo als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 10: Verplichting van Afnemer

10.1 Afnemer zal aan Emobo alle, voor de uitvoering van de werkzaamheden van Emobo, benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
10.2 Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing van de geleverde producten.
10.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of producten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Emobo staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Emobo het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Emobo in rekening te brengen.

Artikel 11: Herroepingsrecht

11.1 Afnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de dienst af te zien binnen een periode van 14 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de afnemer of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.
11.2 Elke uitzondering op het herroepingsrecht ,bijvoorbeeld op grond van specifieke aard van de betreffende goederen of diensten, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan, een dergelijke uitzondering zal uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst worden vermeld.
11.3 Tijdens de herroepingstermijn heeft de afnemer de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds,anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending,de ontvangen goederen te retourneren,dan wel om te kennen te geven van de aangeboden diensten geen gebruik te maken.
11.4 De afnemer kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet,onbeschadigd en in deugdelijke verpakking geretourneerd worden.
11.5 De afnemer kan de zichttermijn uitsluitend inroepen op de wijze die door Emobo bij het aanbod is aangegeven. Deze manier mag voor de afnemer nooit onredelijk bezwarend zijn.
11.6 Indien de afnemer een bedrag heeft vooruitbetaald en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van het het herroepingsrecht ontbonden word,zal zo spoedig mogelijk ,doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaling plaatsvinden.

Emobo verplicht  de afnemer niet tot het betalen van annuleringskosten mocht een bestelling geannuleerd worden.

Artikel 12: Privacy

12.1 Emobo zal bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht nemen zoals omschreven in de nationale regelgeving.
12.2 Indien een consument aan het bedrijf te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per e-mail, post, telefoon en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.
12.3 Emobo verplicht zich op het moment dat een consument zijn e-mail adres achterlaat op zijn website ,hem te informeren over wat er mee gebeurt. Daarmee heeft de consument de mogelijkheid aan te geven of hij al dan niet commerciële e-mails wenst te ontvangen.Tevens
dient Emobo voor het verstrekken van e-mail adressen aan derden dezelfde mogelijkheden aan de consument te bieden.
12.4 Indien Emobo het initiatief neemt tot het (laten) voeren van een commercieel telefoongesprek,zal Emobo haar identiteit van het bedrijf en het commerciële doel van het gesprek aan het begin daarvan duidelijk maken en zal het gesprek afgebroken worden indien de consument daartoe de wens te kennen geeft.

Uw gegevens wijzigen of verwijderen?

Op uw verzoek verwijderen of wijzigen wij uw gegevens uit onze database. Ook kunt u bij ons opvragen welke gegevens wij van u bewaren.
Een verzoek van wijzigen, opvragen of verwijderen kunt u doen via mail of post.

Artikel 13: Grensoverschrijdende transacties

13.1 Bij grensoverschrijdende transacties binnen het gebied van de EMOTA Conventie mag,op voorwaarde dat de consument daarvan op de hoogte is het recht toepasselijk verklaard worden ,hetzij van de vestigingsplaats van het bedrijf,hetzij van de woonplaats van de afnemer
13.2 In het geval dat het toepasselijk recht niet van te voren aangegeven is,is het recht van het land waar de afnemer zijn woonplaats heeft van toepassing.

Artikel 14: Geschillen

14.1 In geval van een geschil dient de afnemer eerst contact op te nemen met Emobo, door per
e-mail, post ,fax of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten. Emobo dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.
14.2 Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden zal Emobo de afnemer op de hoogte brengen en een indicatie geven van de vertragingsduur.
14.3
Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen partijen kunnen ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Emobo
Mgr Geurtsstraat 52
5823AE Maashees
Tel. 0031 (0)6 44153710
Fax 0478-636292
 
Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen partijen kunnen ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Emobo
Mgr Geurtsstraat 52
5823AE Maashees
Tel. 0031 (0)6 44153710
Fax 0478-636292

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1 In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Emobo.